Obchodní podmínky

 • Rozsah platnosti
  • Všechny obchody uzavřené prostřednictvím internetového obchodu firmy Formal Europe s.r.o. (dále jen "provozovatel") se řídí těmito Obchodními podmínkami.
 • Účastníci
  • Veškeré kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu firmy Formal Europe s.r.o. uzavírá provozovatel se zákazníky, kteří mají bydliště nebo sídlo v České republice, a kteří jsou:
   • fyzickými osobami zcela způsobilými k právním úkonům, které dovršily věku 18 let a které nenakupují zboží pro svoji podnikatelkou činnost
   • fyzickými či právnickými osobami, které nakupují zboží v rámci své podnikatelské činnosti
  • Zjistí-li provozovatel, že přijal objednávku od osoby, která není zákazníkem dle výše uvedeného bodu, je oprávněn od takové kupní smlouvy odstoupit.
 • Předmět smlouvy
  • Předmětem kupní smlouvy uzavřené dle těchto obchodních podmínek je nákup zboží prezentovaného na internetových obchodech provozovatele.
 • Způsob objednání zboží / Uzavření smlouvy
  • Způsob objednání zboží
   • Přes internetový obchod - zákazník kliknutím na tlačítko "do košíku" vloží požadované zboží do objednávky, kterou po vyplnění příslušných informací tlačítkem "objednat" odešle do objednávkového procesu. Následně bude zákazník kontaktován e-mailem popř. telefonem nejpozději do 2 pracovních dnů, kde mu bude potvrzeno přijetí objednávky a bude s ním smluven způsob dopravy, zaplacení, místo a čas předání.
   • Po telefonu - zákazník zavoláním na telefonní linky provozovatele objedná požadované zboží a následně s ním bude smluven způsob dopravy, zaplacení, místo a čas předání.
   • Kupní smlouva je mezi provozovatelem a zákazníkem uzavřena okamžikem, kdy provozovatel obdrží řádně vyplněnou objednávku na dodání zboží. O přijetí objednávky bude zákazník informován provozovatelem prostřednictvím e-mailu na jím uvedenou e-mailovou adresu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin.
   • Pokud by provozovatel po uzavření kupní smlouvy zjistil, že objednané zboží již není k dispozici nebo jej nelze z jiných důvodů dodat, nabídne zákazníkovi zboží, co se druhu, kvality a ceny týče rovnocenné se zbožím objednaným. Není-li to možné nebo nebude-li s touto změnou zákazník souhlasit, může provozovatel odstoupit od kupní smlouvy. Pokud zákazník již objednané zboží zaplatil, popř. částečně zaplatil, provozovatel toto plnění vrátí bez zbytečného odkladu od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.
  • Dodání zboží
   • Dodání zboží proběhne
    • na adresu určenou zákazníkem na jeho náklady
    • zákazník si zboží osobně vyzvedne ve smluvních skladech provozovatele
   • Náklady přepravy zboží budou připočteny k ceně zboží, ledaže si zákazník zboží převezme ve smluvních skladech provozovatele. Náklady na přepravu provozovatel sdělí na základě objednávky.
  • Cena
   • Aktuální cena zboží je uvedena přímo na stránkách internetových obchodů provozovatele a platí pouze pro zboží objednané prostřednictvím internetu. Provozovatel si vyhrazuje právo cenu zboží kdykoli změnit. Pro určení ceny zboží je rozhodující cena uveřejněná na internetových obchodech provozovatele v den uzavření kupní smlouvy.
   • Provozovatel je oprávněn k uveřejněné ceně zboží dále připočíst balné a poštovné jejichž aktuální výši zjistí zákazník rovněž na stránkách internetových obchodů provozovatele.
  • Způsoby úhrady
   • Kupní cena zboží je splatná okamžikem uzavření kupní smlouvy a musí být zaplacena nejpozději při převzetí zboží.
   • Kupní cenu lze uhradit:
    • převodem na účet provozovatele - RB č.ú. 4507072001/5500
    • na dobírku
    • hotově při osobním odběru
   • Úhrada fakturou je možná pouze tehdy, pokud je tento způsob v jednotlivém případě zvlášť dohodnut.
 • Právní úprava
  • Vztahy vznikající mezi provozovatelem a zákazníky se řídí českým právním řádem, přičemž práva a povinnosti vyplývající ze smluv uzavřených mezi provozovatelem a zákazníky-spotřebiteli se řídí příslušnými ustanoveními zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a práva a povinnosti vyplývající ze smluv uzavřených mezi provozovatelem a zákazníky-podnikateli se řídí příslušnými ustanoveními zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

kontakt

FORMAL EUROPE s.r.o.
Karlovarská 227/55
163 00 Praha 17 - Řepy

IČO: 28932048
DIČ: CZ28932048
Tel.: (+420) 284 689 622
E-mail: info@formal.cz
Web: www.formal.cz

NAPIŠTE NÁM